SHAH ALAM, 6 OKTOBER 2015 – Agenda mempergiatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan nanoteknologi dengan memfokuskan kepada peningkatan daya upaya dan pengkomersilan hasil penyelidikan diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Ke-11 (RMKe-11).

MOSTI menyediakan ekosistem untuk R&D bagi memastikan pembangunan nanoteknologi yang lestari dan penyelidikan berimpak tinggi seterusnya meningkatkan pendapatan ekonomi negara melalui aplikasi nanoteknologi.

Hal ini selaras dengan penetapan sasaran bagi Inovasi Perusahaan dalam RMKe-11 yang mensasarkan nisbah Perbelanjaan Sektor Perniagaan kepada perbelanjaan Kerajaan ke atas R&D meningkat dari 64:36 (2012) kepada 70:30 (2020). Bagi kadar pengkomersilan output R&D oleh dana R&D MOSTI pula meningkat dari 3.1% (2012) kepada 10% (2020).

“Aplikasi nanoteknologi membolehkan penyelesaian masalah dilaksanakan secara inovatif dan kos efektif. Ia akan memberi manfaat kepada rakyat terutamanya masyarakat luar bandar” kata YB Datuk Dr. Abu Bakar Mohamad Diah, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi semasa merasmikan Nano Kebangsaan 2015 (nanokeb2015) hari ini.

Pada majlis tersebut turut dilancarkan Buku Terokai Alam Nano dan Himpunan Karya Nano Budi hasil usaha sama Direktorat Nanoteknologi Kebangsaan dan Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA).

 

6 OKTOBER 2015 : R&D NANOTEKNOLOGI MENJADI TUMPUAN DALAM RMKe-11

« Kembali ke galeri: 6 OKTOBER 2015 : R&D NANOTEKNOLOGI MENJADI TUMPUAN DALAM RMKe-11

Persidangan dan Pameran Pengkomersilan MOSTI (MCCE) pada tahun ini sebagai kesinambungan kepada program MCCE yang telah diadakan pada tahun 2014.
Program ini dilaksanakan sebagai platform untuk melancarkan dan mempromosikan produk-produk R&D serta sebagai medium interaksi di antara pemain industri dan juga penyelidik.

Objektif

• Platform untuk YB Menteri menyampaikan hala tuju pengkomersilan R&D;
• Program kesinambungan dari MCCE 2014;
• Platform untuk melancarkan produk R&D;
• Pembudayaan pengkomersilan R&D; dan
• Medium interaksi bersama pemain industri dan penyelidik

TENTATIF PROGRAM MCCE 2015

mcce1

LATAR BELAKANG

Laporan Petunjuk Sains, Teknologi Malaysia merupakan gabungan data daripada kajian-kajian yang dilaksanakan oleh MASTIC dan data-data sekunder yang diperoleh daripada organisasi/agensi lain.

Laporan ini memberikan maklumat terperinci terhadap pencapaian dan trend pendidikan dalam bidang S&T, sumber tenaga manusia untuk S&T, kesedaran awam mengenai S&T, aktiviti R&D, inovasi, perdagangan dalam teknologi, imbangan pembayaran teknologi, paten, maklumat komunikasi teknologi (ICT) bibliometrik dan bioteknologi.

Laporan Petunjuk Sains dan Teknologi telah dilaksanakan oleh MASTIC secara dwitahunan sejak tahun 1994. Sehingga kini, sebanyak 8 laporan telah berjaya diterbitkan sehingga tahun 2010.

Sehingga tahun 2013, sebanyak 9 laporan telah diterbitkan.

SKOP DAN METODOLOGI

Maklumat laporan yang disediakan adalah mengikut standard antarabangsa Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bagi membolehkan penandarasan dan perbandingan di peringkat antarabangsa.

Laporan Petunjuk Sains dan Teknologi merangkumi data primer dan sekunder daripada organisasi dan agensi yang terlibat dalam pembangunan petunjuk sains dan teknologi di Malaysia. Laporan ini juga mengandungi petunjuk yang komprehensif bagi menanda aras status dan pencapaian negara dengan tahun-tahun sebelumnya dan juga perbandingan antarabangsa dengan negara-negara ASEAN, OECD, Taiwan, China, Korea, Ireland, Amerika dan Jepun. Kesatuan Eropah (EU), China, Brazil dan India.

DEFINISI

Data Primer diperoleh daripada penemuan kajian-kajian MASTIC seperti Kajian Penyelidikan dan Pembangunan Kebangsaan, Kajian Inovasi Kebangsaan, Kajian Kesedaran Awam Mengenai Sains dan Teknologi, Kajian Inovasi Kebangsaan dan Kajian Bibliometrik.

Data Sekunder diperoleh daripada agensi-agensi yang terlibat dalam pembangunan petunjuk sains dan teknologi di Malaysia seperti Kementerian Pelajaran, Kementerian Pengajian Tinggi dan Jabatan Statistik Malaysia.

STATUS SEMASA KAJIAN TERKINI

Laporan petunjuk STI yang seterusnya dijangka akan dijalankan pada tahun 2016 dan akan mengambil tempoh 12 bulan untuk disempurnakan.

STATISTIK :

 • Pola Kajian

LAPORAN :

Terkini:

 • Malaysian Science, Technology & Innovation (STI) Indicators Report 2013

Arkib:

 • 2013 Malaysian Science & Technology Indicators Report
 • 2010 Malaysian Science & Technology Indicators Report
 • 2008 Malaysian Science & Technology Indicators Report
 • 2006 Malaysian Science & Technology Indicators Report
 • 2004 Malaysian Science & Technology Indicators Report
 • 2000 Malaysian Science & Technology Indicators Report
 • 1998 Malaysian Science & Technology Indicators Report
 • 1996 Malaysian Science & Technology Indicators Report
 • 1994 Malaysian Science & Technology Indicators Report

LATAR BELAKANG

MASTIC melaksanakan pengumpulan data mengenai minat, sikap, pengetahuan, pemahaman dan kesedaran masyarakat Malaysia terhadap bidang STI. Kajian ini secara tidak langsung mengukur sejauh mana penglibatan dan penerimaan masyarakat umum terhadap program-program STI yang dilaksanakan oleh Kerajaan.

Kajian Kesedaran Awam telah dilaksanakan oleh MASTIC secara dwitahunan sejak tahun 1996 dan kali terakhir pada tahun 2014. Mulai tahun 2008, Kajian ini diadakan sekali setiap Rancangan Malaysia mengambil kira trend yang tidak menunjukkan banyak perubahan sekiranya dijalankan secara dwitahunan.

Hasil penemuan kajian ini adalah penting bagi penggubal dasar untuk merancang dan melaksanakan strategi yang sesuai dalam memastikan STI mudah difahami dan lebih menarik minat masyarakat awam di Malaysia. Masyarakat awam sebaliknya akan mendapat faedah melalui program STI yang efektif, di mana ia akan membawa kesan yang positif kepada pembangunan sosial dan ekonomi.

SKOP DAN METODOLOGI

Kajian ini mengguna pakai garis panduan NSF Surveys yang digunakan di Amerika Syarikat bagi membolehkan perbandingan di peringkat antarabangsa dilaksanakan. Pengumpulan data kajian dilaksanakan menggunakan borang soal selidik yang dibangunkan oleh MASTIC dan diisikan oleh pembanci (enumerators) melalui temu bual secara bersemuka dengan responden. Kaedah ini adalah bagi memastikan data yang dikumpulkan menggambarkan tahap sebenar pengetahuan masyarakat terhadap STI.

DEFINISI

Definisi istilah yang digunakan:

 • Awam – Rakyat Malaysia berumur 12-64 tahun.
 • Kesedaran – Sejauh mana seseorang mengetahui mengenai sesuatu isu sama ada melalui pembacaan, pendengaran, pengamatan atau perasaannya.
 • Minat – Minat responden terhadap bidang STI.
 • Pengetahuan – Tahap pengetahuan awam mengenai bidang STI.
 • Pemahaman – Pemahaman awam mengenai bidang STI.
 • Sikap – Sejauh mana responden menyukai atau tidak menyukai isu-isu STI.
 • Bandar – Penempatan dengan populasi melebihi 10,000 orang.
 • Pendalaman – Penempatan dengan populasi kurang 10,000 orang.

STATISTIK :

 • Pola Kajian

LAPORAN :

Terkini:

 • Public Awareness of Science, Technology And Innovation Malaysia 2014

Arkib:

 • The Public Awareness of Science & Technology Malaysia 2008
 • The Public Awareness of Science & Technology Malaysia 2004
 • The Public Awareness of Science & Technology Malaysia 2002
 • The Public Awareness of Science & Technology Malaysia 2000
 • The Public Awareness of Science & Technology Malaysia 1998
 • A Study on The Awareness of Science & Technology Malaysia 1996

LATAR BELAKANG

Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti status terkini produktiviti dan penghasilan ilmu pengetahuan berbentuk terbitan saintifik dalam bidang Sains dan Teknologi (S&T) oleh para penyelidik tempatan. Bahagian MASTIC telah melaksanakan Kajian Bibliometrik Kebangsaan S&T bagi tempoh empat (4) tahun sekali sejak tahun 2003.

Pada tahun 2003, skop kajian tertumpu kepada penerbitan ilmiah yang telah diterbitkan oleh jurnal antarabangsa bagi tempoh tahun 1955 sehingga 2002.

Pada tahun 2008, skop kajian telah diperluaskan merangkumi penerbitan ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal tempatan dan antarabangsa. Liputan kajian bagi penerbitan antarabangsa adalah bagi tempoh tahun 1980-2008 manakala penerbitan tempatan bagi tempoh 1927-2008.

Kajian yang dijalankan pada tahun 2012 mempunyai beberapa persamaan dan juga perbezaan berbanding dengan kajian pertama dan kajian kedua. Antara persamaan utama dalam kajian ini adalah penggunaan analisis bibliometrik dan sumber data kajian daripada pangkalan data bibliometrik yang merangkumi artikel penyelidikan antarabangsa. Perbezaan utama dibandingkan dengan kajian-kajian sebelum ini adalah skop liputan seperti tempoh kajian, sumber pangkalan data dan pengukuran H-Indeks untuk Institusi Malaysia.

Selain itu, skop kajian 2012 diperluaskan merangkumi bidang sains sosial seperti yang diindekskan dalam oleh Thomson Reuters (Thomson ISI).

SKOP DAN METODOLOGI

Dalam kajian ini, artikel / kertas penyelidikan ilmiah yang ditentukan oleh MASTIC adalah diterbitkan di antara Januari 2001 dan Disember 2011. Ia melibatkan tempoh selama 11 tahun dan merangkumi Rancangan Malaysia (RM) ke-8 dan ke-9.
Pengumpulan data untuk kajian ini diperoleh daripada tiga pangkalan data utama Thomson Reuters iaitu: (i) Science Citation Index Expanded (SCIE), (ii) Social Sciences Citation Index (SSCI), dan (iii) Essential Science Indicators (ESI). Data daripada Thomson Reuters dipilih berdasarkan kredibiliti data daripada Institute for Scientific Information (ISI) yang kini telah menjadi sebahagian daripada Thomson Reuters.

Subjek yang dikategorikan oleh Thomson Reuters adalah seperti di bawah:

 • 22 kategori utama yang digunakan dalam Essential Science Indicators;
 • 178 kategori Sains dan Teknologi; dan
 • 59 kategori untuk Sains Sosial dalam Web of Science (WoS)

Objektif Kajian Bibliometrik Kebangsaan 2012 ialah:

 1. Untuk mengenal pasti status produktiviti pengetahuan Sains & Teknologi (S&T) negara Malaysia yang diterbitkan dalam bentuk artikel dalam jurnal saintifik yang telah diindeks dalam pangkalan data utama di peringkat antarabangsa.
 2. Untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam bidang-bidang tertentu di kalangan universiti / institusi penyelidikan di Malaysia.
 3. Untuk menentukan tahap kerjasama (collaboration) antara organisasi dalam dan luar Malaysia, di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
 4. Untuk membandingkan output pengetahuan saintifik Malaysia dengan negara-negara lain.
 5. Untuk meneliti dan melaporkan indeks-h bagi universiti dan institusi penyelidikan.
 6. Untuk mengenal pasti impak kertas penyelidikan saintifik Malaysia seperti yang ditunjukkan melalui jumlah sitasi serta meneliti ciri-ciri kertas penyelidikan Malaysia yang memperoleh sitasi yang tinggi.
 7. Untuk membuat cadangan dan saranan kepada para pembuat dasar tentang strategi untuk memperbaik output S&T Malaysia dan daya saing negara dalam aktiviti R&D.

DEFINISI

Definisi Bibliometrik berdasarkan kepada STI Working Papers 1997/1 – Bibliometric Indicators and Analysis of Research Systems: Methods and Examples (Yoshiko Oshibu,1997):

Bibliometrik merupakan bidang kajian yang mengaplikasikan model statistik dalam menghitung jumlah komunikasi bertulis dan transmisasi pengetahuan. Bibliometrik digunakan untuk menunjukkan penggunaan teknik bibliograf, khususnya penerbitan ilmiah dan analisis sitasi dalam penilaian kegiatan ilmiah (Pritchard, 1969).

STATUS SEMASA KAJIAN TERKINI

MASTIC akan menjalankan Kajian Bibliometrik 2015 yang merangkumi penerbitan ilmiah dalam jurnal antarabangsa bagi tempoh Januari 2001 sehingga Disember 2014. Kajian ini akan bermula pada bulan Mac 2015 dan diterbitkan pada tahun 2016

STATISTIK

Pola Kajian

LAPORAN :

Terkini:

Bibliometric Study 2012

Arkib:

Bibliometric Study 2003
Bibliometric Study 2008

LATAR BELAKANG

Kajian Inovasi Kebangsaan dilaksanakan untuk mengukur tahap aktiviti dan status inovasi negara dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Sehingga kini, MASTIC telah melaksanakan kajian ini sebanyak enam kali dan kajian dilaksanakan setiap 2-4 tahun sekali. Statistik dan trend yang dilaporkan dalam kajian ini akan diguna pakai oleh pembuat dan penganalisis dasar negara bagi melihat perkembangan aktiviti inovasi di kalangan sektor pembuatan dan perkhidmatan di Malaysia. Penemuan kajian ini juga digunakan oleh institusi penyelidikan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pihak swasta untuk tujuan analisis lanjut atau sebagai rujukan.

SKOP DAN METODOLOGI

Kajian ini mengguna pakai garis panduan Oslo Manual yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bagi membolehkan penandarasan dan perbandingan di peringkat antarabangsa.Skop kajian ini meliputi semua syarikat swasta yang terlibat di dalam bidang perkhidmatan dan pembuatan. Jenis syarikat tersebut adalah syarikat perniagaan tunggal, syarikat perkongsian, syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad.Kaedah pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik, temu bual dan bengkel.

DEFINISI

Definisi inovasi yang diguna pakai adalah berdasarkan kepada garis panduan Manual OSLO Edisi ketiga (2005) yang dikeluarkan oleh Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD).
Inovasi didefinisikan sebagai implementasi ciri ciri baru atau penambahbaikan terhadap produk, proses, kaedah pemasaran dan kaedah organisasi di dalam sesebuah firma perniagaan, tempat kerja serta hubungan luar organisasi.

STATUS SEMASA

MASTIC akan menjalankan Kajian Inovasi Kebangsaan bagi Sektor Pembuatan dan Perkhidmatan yang meliputi maklumat inovasi bagi tahun 2012-2014. Kajian ini mula dilaksanakan pada bulan Mac 2015 dan akan diterbitkan pada tahun 2016.

STATISTIK :

Pola Kajian

LAPORAN :

Terkini:

National Survey of Innovation 2012

Arkib:

2005-2008 National Survey of Innovation
2002-2004 National Survey of Innovation
2000-2001 National Survey of Innovation
1997-1999 National Survey of Innovation
1994 National Survey of Innovation in Industry

LATAR BELAKANG

MASTIC melaksanakan pengumpulan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) negara untuk mendapatkan status, trend dan statistik R&D negara bagi sesuatu tahun kewangan.
Kajian R&D Kebangsaan telah dilaksanakan oleh MASTIC secara dwitahunan sejak tahun 1994 (bagi tahun kewangan 1992). Mulai tahun kewangan 2008, Kajian R&D Kebangsaan diadakan setiap tahun bagi memenuhi keperluan pelanggan dalaman dan luaran MASTIC.
Hasil penemuan kajian akan digunakan untuk membangunkan indikator-indikator peringkat kebangsaan bagi input penggubalan dasar STI negara, pengukuran prestasi R&D berbanding sasaran yang ditetapkan Kerajaan dan input bagi perbandingan daya saing negara di peringkat antarabangsa.

SKOP DAN METODOLOGI

Kajian ini mengguna pakai garis panduan Frascati Manual yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bagi membolehkan penandarasan dan perbandingan di peringkat antarabangsa.
Kajian ini dijalankan secara bancian merangkumi semua organisasi awam dan swasta yang menjalankan aktiviti R&D pada sesuatu tahun kewangan. Sektor awam terdiri daripada institusi pengajian tinggi (IHL) dan agensi & institut penyelidikan kerajaan (GRI). Manakala sektor perniagaan terdiri daripada syarikat milik kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta/industri.
Pengumpulan data kajian dijalankan melalui pengisian borang soal selidik secara manual atau online , di mana organisasi diminta melaporkan aktiviti R&D secara pukal (by organisation).

DEFINISI

Definisi aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) mengikut Frascati Manual:
R&D adalah aktiviti penyelidikan dan pembangunan merangkumi kerja-kerja kreatif yang dijalankan secara sistematik bagi meningkatkan khazanah pengetahuan yang bermanfaat untuk mereka/mencipta aplikasi baru.

STATUS SEMASA KAJIAN TERKINI

MASTIC akan menjalankan Kajian R&D Kebangsaan 2014 dan 2015 bagi mengumpulkan data aktiviti R&D yang dijalankan pada tahun kewangan 2013 dan 2014.

STATISTIK :

Pola Kajian

LAPORAN :

Terkini:

National Survey of Research & Development 2013

Arkib:

National Survey of Research & Development Financial Year 2012
National Survey of Research & Development Financial Year 2008
National Survey of Research & Development Financial Year 2006
National Survey of Research & Development Financial Year 2004
National Survey of Research & Development Financial Year 2002
National Survey of Research & Development Financial Year 1998
National Survey of Research & Development Financial Year 1996
National Survey of Research & Development Financial Year 1994
National Survey of Research & Development Financial Year 1992