KEMENTERIAN SAINS,TEKNOLOGI DAN INOVASI

Enakmen Kebebasan Maklumat digubal dengan tujuan mempertingkatkan penzahiran maklumat bagi kepentingan awam dan untuk memberi kepada setiap individu peluang mengakses maklumat yang dibuat oleh kementerian, jabatan atau agensi-agensi melalui permohonan yang dikemukakan kepada kementerian, jabatan atau agensi-agensi yang berkenaan. Penggunaan maklumat di MOSTI, sila hantar permohonan anda melalui surat rasmi atau email yang dialamatkan kepada:

Aras 1-7, Blok C4 & C5, Complex C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62662 Putrajaya, MALAYSIA

info[at]mosti.gov.my