logo portal MOSTI transparent

Welcome to the Mini-Site (Microsite)

Mesyuarat Menteri-Menteri Dan Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Yang Bertanggungjawab Mengenai STI (MEXCO-STI)

Introduction

PUNCA KUASA

Perkara 74 (2) Perlembagaan Persekutuan yang dibaca bersama Senarai I Perkara 12 (b) & (c) dalam Jadual Kesembilan Perlembagaan menyatakan bahawa perkara yang berkaitan penyelidikan saintifik dan teknikal adalah termasuk di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan seperti tinjauan, siasatan dan penyelidikan, termasuk tinjauan sosial, ekonomi dan sains; penyelidikan sains dan teknik.

TUJUAN

Tujuan Terma Rujukan Mesyuarat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) dan Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang Bertanggungjawab Mengenai STI (Mesyuarat MEXCO-STI) adalah untuk memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam pengurusan MEXCO-STI.

FUNGSI MESYUARAT MEXCO-STI

  1. Menyelaras pelaksanaan dasar berkaitan sains, teknologi dan inovasi yang melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
  2. Membincangkan isu-isu berhubung penyelarasan dan pelaksanaan program, aktiviti atau projek berkenaan sains, teknologi dan inovasi.
  3. Mewujudkan perkongsian pintar untuk memperkukuhkan kerjasama antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri mengenai aspek sains, teknologi dan inovasi.

PENUBUHAN MESYUARAT MEXCO-STI

Penubuhan Mesyuarat MEXCO-STI adalah secara pentadbiran dan tidak termaktub dalam peruntukan perundangan.

KEKERAPAN MESYUARAT MEXCO-STI

Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

Ahli-Ahli Tetap Mesyuarat MEXCO-STI

Urus Setia Mesyuarat MEXCO-STI

Jawatankuasa kerja yang dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pembudayaan STI) (TKSU(P)).

Muat Turun Dokumen Berkaitan

Sila imbas QR Code atau tekan butang yang disediakan untuk memuat turun dokumen mesyuarat yang berkaitan.

mexco sti
Muat Turun Dokumen