Pengenalan kepada Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DSTIN)

Sains,Teknologi dan Inovasi (STI) memainkan peranan penting sebagai pemboleh daya bagi memacu pertumbuhan ekonomi terutamanya dalam menangani isu dan cabaran negara. Oleh yang demikian DSTIN 2021-2030 memperkenalkan konsep Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi (STIE) bagi menunjukkan kepentingan aspek pembangunan STI sebagai asas dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Bagi memantapkan peranan STIE, keperluan kepada penyelarasan, pemahaman dan pembangunan dalam pelbagai bidang sains dan teknologi amat mendesak kerana ia berupaya untuk mewujud dan memperkukuhkan asas untuk berinovasi serta mengaplikasikan sains dan teknologi bagi memacu ekonomi negara dan seterusnya menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030.

DSTIN 2021-2030 akan memperkukuhkan pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi meletakkan matlamat untuk mentransformasi industri dan masyarakat dari pengguna teknologi kepada pembangun teknologi, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang sedia ada. Usaha mencapai matlamat ini disokong oleh pemerkasaan bakat tempatan, pembangunan dan penyelidikan (R&D) dalam bidang-bidang strategik negara, perundangan dan peraturan yang menyokong pembangunan STI serta penaiktarafan infrastruktur teknologi termasuk teknologi digital.

DSTIN 2021-2030 ini menekankan STIE sebagai instrumen sosio-ekonomi yang berupaya mempertingkatkan tahap ilmu pengetahuan, inovasi, penjanaan kekayaan, keterangkuman dan kesejahteraan masyarakat. Ia akan dicapai melalui penerapan asas-asas dasar secara menyeluruh seperti berikut:

  1. STIE Sebagai Pemboleh Daya Utama Dalam Dasar Dan Pembangunan Negara.
  2. Kolaborasi Kerajaan – Industri – Ahli Akademik – Masyarakat.

Sistem Maklumat eDSTIN

Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DSTIN) 2021-2030 telah dilancarkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) pada 8 Disember 2020. Dasar baru ini merupakan kesinambungan kepada dasar terdahulu dalam memanfaat, mengguna dan memajukan sains dan teknologi bagi memacu pertumbuhan ekonomi negara berasaskan inovasi.

Dasar ini menggariskan enam (6) teras strategik, 20 strategi dan 46 inisiatif yang telah disediakan bersama Pelan Tindakan bagi memudahkan usaha-usaha pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program. Pelaksanaan dasar ini, melalui penggunaan meluas Sistem Maklumat eDSTIN, merentas pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi termasuk sektor swasta dan masyarakat umum.

Sistem Maklumat eDSTINdibangunkan sebagai satu mekanisma pemantauan yang bersepadu, yang digunakan oleh pelbagai pemegang taruh bagi memantau pelaksanaan inisiatif yang terkandung dalam Pelan Tindakan DSTIN 2021-2030, serta membolehkan Kementerian/ Jabatan/ Agensi yang berkepentingan mengemaskinikan status pelaksanaan setiap inisiatif bawah kawal selia mereka.

Layari Sistem Maklumat eDSTIN >>

Sebarang pertanyaan mengenai Sistem Maklumat eDSTIN boleh diajukan kepada:

Penyelaras Program: Bahagian Perancangan Strategik, MOSTI
Pembangun: Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)
Pusat Data: Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM), MOSTI

Media