Pengenalan

Bahagian ini bertanggungjawab dalam perkara-perkara berikut:

  1. Menetapkan bidang keutamaan R&D berimpak tinggi negara menerusi pengklasifikasian R&D, imbasan teknologi, penyediaan perkhidmatan teknologi clearing house , dan penetapan skop serta modus operandi bidang-bidang strategik dan keutamaan R&D
  2. Menetapkan inisiatif R&D/STI selari dengan dasar kementerian
  3. Mengenalpasti dan mengetengahkan teknologi baharu yang berpotensi serta sektor industri yang boleh memacu pertumbuhan pasaran baru negara dalam bidang STI, melalui sesi perbincangan dan rundingan bersama pemegang taruh (stakeholder)
  4. Menyelaras usaha-usaha bersepadu pelaksanaan R&D di kalangan Kementerian-Kementerian dan pemegang taruh serta pemain industri dengan mengenalpasti mekanisme pembiayaan dan klasifikasi penyelidikan strategik untuk menghubungkan penyelidikan asas (fundamental ) dan gunaan (applied)
  5. Menggubal, memantau dan menilai semula dasar dan garis panduan berkaitan STI
  6. Mengenalpasti bidang kepakaran dan bakat untuk menyokong pembangunan teknologi baharu dan pelaksanaan program STI Negara
  7. Mengenalpasti keperluan infrastruktur & fasiliti berkaitan dengan STI untuk menyokong pertumbuhan negara