Pengenalan

Bahagian ini bertanggungjawab menguruskan dana-dana Penyelidikan dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang keutamaan yang telah ditetapkan oleh MOSTI.

  • Visi – Menjadikan Dana Penyelidikan, Pembangunan, Pengkomersialan dan Inovasi (R&D&C&I) MOSTI sebagai skim dana yang terulung.
  • Misi – Mengurus dana R&D&C&I berteraskan permintaan (demand driven) yang menjurus kepada pengkomersialan hasil R&D&C&I negara dan penyelesaian masalah yang memberi manfaat kepada rakyat.

Objektif

  1. Menguruskan dana R&D&C&I secara optimum dengan memberikan penekanan kepada impak terhadap peningkatan sosio-ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
  2. Menggalakkan aktiviti R&D&C&I berteraskan permintaan (demand driven) yang boleh dikomersialkan; dan
  3. Memberi khidmat nasihat dan sokongan bagi menggalakkan aktiviti-aktiviti R&D&C&I untuk kemajuan sosio-ekonomi negara.

Piagam Pelanggan

  1. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan dana dalam tempoh 60 hari dari tarikh penerimaan permohonan lengkap;
  2. Memuktamadkan dokumen perjanjian dengan penerima dana dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan Surat Setuju Terima oleh Bahagian Dana;
  3. Mengeluarkan arahan pembayaran pendahuluan kepada Bahagian Kewangan dalam tempoh 7 hari selepas penerimaan dokumen pembayaran yang lengkap;
  4. Mengeluarkan arahan pembayaran kemajuan projek kepada Bahagian Kewangan dalam tempoh 7 hari dari tarikh keputusan Jawatankuasa Pemantauan & Penilaian Dana (JPPD) diperoleh.