Pengenalan

Bahagian ini bertanggungjawab menguruskan dana-dana Penyelidikan dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang keutamaan yang telah ditetapkan oleh MOSTI.

  • Visi – Menjadikan Dana Penyelidikan, Pembangunan, Pengkomersialan dan Inovasi (R&D&C&I) MOSTI sebagai skim dana yang terulung.
  • Misi – Mengurus dana R&D&C&I berteraskan permintaan (demand driven) yang menjurus kepada pengkomersialan hasil R&D&C&I negara dan penyelesaian masalah yang memberi manfaat kepada rakyat.

Objektif

  1. Menguruskan dana R&D&C&I secara optimum dengan memberikan penekanan kepada impak terhadap peningkatan sosio-ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
  2. Menggalakkan aktiviti R&D&C&I berteraskan permintaan (demand driven) yang boleh dikomersialkan; dan
  3. Memberi khidmat nasihat dan sokongan bagi menggalakkan aktiviti-aktiviti R&D&C&I untuk kemajuan sosio-ekonomi negara.

Piagam Pelanggan

  1. Memproses Dan Memaklumkan Keputusan Permohonan Dana Dalam Tempoh 45 Hari Dari Tarikh Pengesahan Penerimaan Permohonan Lengkap;
  2. Memuktamadkan Dokumen Perjanjian Dengan Penerima Dana Dalam Tempoh 30 Hari Dari Tarikh Penerimaan Surat Setuju Terima Dan Jadual Perincian Milestone Yang Dipersetujui Oleh Bahagian Dana;
  3. Arahan Pembayaran Pendahuluan Kepada Bahagian Kewangan Dalam Tempoh 7 Hari Selepas Penerimaan Dokumen Pembayaran Yang Lengkap; Dan
  4. Arahan Pembayaran Kemajuan Projek Kepada Bahagian Kewangan Dalam Tempoh 7 Hari Dari Tarikh Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Yang Berkenaan Dan Tertakluk Kepada Penerimaan Dokumen Lengkap.