Enakmen Kebebasan Maklumat digubal dengan tujuan mempertingkatkan penzahiran maklumat bagi kepentingan awam dan untuk memberi kepada setiap individu peluang mengakses maklumat yang dibuat oleh kementerian, jabatan atau agensi-agensi melalui permohonan yang dikemukakan kepada kementerian, jabatan atau agensi-agensi yang berkenaan. Sila hantar permohonan anda melalui surat rasmi atau email yang dialamatkan kepada:

Alamat untuk Surat Rasmi

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Aras 1-7, Blok C4 & C5, Complex C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62662 Putrajaya, MALAYSIA

info[at]mosti.gov.my

***Penafian – Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung kepada keputusan Kementerian ini.