Bahagian PSTI merupakan salah satu bahagian utama di bawah MOSTI yang bertanggungjawab bagi merancang, menyelaras, mengurus, melaksana dan memantau pelaksanaan inisiatif, program dan aktiviti bagi mencapai matlamat pembudayaan STI dan koordinasi bakat dalam bidang STI.

Objektif utama yang dipertanggungjawabkan kepada Bahagian PSTI adalah bagi mendukung dan menjayakan pencapaian dua (2) Teras yang digariskan bawah Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DSTIN) 2021-2030, iaitu;

  1. Teras 5 – Pembudayaan dan Pengaplikasiaan STIE.
  2. Teras 4 – Bakat STI yang Adaptif dan
Bil. Unit

 

Fungsi dan Tanggungjawab

 

1. Unit Pembudayaan Bertanggungjawab bagi merancang, menyelaras, mengurus dan melaksana program pembudayaan STI utama MOSTI iaitu Minggu Sains Negara (MSN) dan Malaysia Techlympics (MT)

 

2. Unit Jangkau Luar Bertanggungjawab bagi merancang, menyelaras, mengurus dan melaksana program dan aktiviti pembudayaan STI yang berorientasikan jangkauan luar, iaitu program penajaan dan program STEM Camp MOSTI.

 

3. Unit MyIS Bertanggungjawab bagi merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan inisiatif pembudayaan STI menerusi aktiviti inovasi sosial, khususnya di bawah pelaksanaan Yayasan Inovasi Malaysia (YIM).

 

4. Unit Bakat Bertanggungjawab bagi merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan program peningkatan kemahiran bakat STI berasaskan keperluan industri, khususnya menerusi program deeptech dan futureskills, dan menyelaras peranan berkaitan pendaftaran dan pengiktirafan di bawah Akta 768 serta Malaysia Board of Technologist (MBOT).

 

5. Unit RISE Bertanggungjawab bagi merancang, menyelaras dan memantau platform perhubungan di antara penyedia khidmat kepakaran STI dengan industri, dan menyelaras skop dan tanggungjawab di bawah Akta 304 serta Jabatan Tenaga Atom (Atom Malaysia).

 

6. Unit Pentadbiran Bertanggungjawab bagi merancang, menyelaras dan menguruskan aspek pentadbiran, pengrusan sumber manusia dan kewangan di peringkat Bahagian.

 

Sedang dikemaskini

CARTA ORGANISASI PSTI PORTAL 001