Pengenalan

Pusat Nanoteknologi Kebangsaan (NNC) (sebelum ini dikenali sebagai Bahagian Direktorat Nanoteknologi Kebangsaan) telah ditubuhkan pada 13 Januari 2010 dan mula beroperasi secara rasmi pada Julai 2010 sebagai satu bahagian di bawah MOSTI. NNC bertindak sebagai pusat rujukan nasional bagi penyelarasan aktiviti penyelidikan dan pembangunan serta ke semua aktiviti berkaitan nanoteknologi di Malaysia. NNC juga turut memainkan peranan meningkatkan tahap kesedaran sains dan teknologi dengan menyediakan persekitaran yang menggalakan aktiviti reka cipta, inovasi dan pembangunan teknologi di kalangan masyarakat dalam bidang nanoteknologi.

Carta Organisasi NNC Bahasa

Fungsi & Tanggungjawab

Pusat Nanoteknologi Kebangsaan mempunyai tiga (3) seksyen utama iaitu, Seksyen Pembangunan Teknologi & Produk, Seksyen Pembangunan Penyelidikan & Korporat dan Seksyen Pembangunan Regulatori & Standards. Setaip seksyen mempunyai fungsi dan tanggungjawab masing-masing.

A. Seksyen Pembangunan Teknologi & Produk

 1. Merancang, menggubal dan menyelaras pelaksanaan garis panduan dan hala tuju dan Dasar Nanoteknologi Negara serta memberi nasihat kepada Kementerian
 2. Merancang dan membentuk jaringan antara agensi/ pihak industri di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa dalam bidang pembangunan (R&D)
 3. Menilai dan mengenalpasti keperluan industri tempatan dari segi teknologi, produk dan proses baharu nanoteknologi untuk meningkatkan daya saing di pasaran global.
 4. Merancang, mengkaji, menggubal dan menyelaras pembangunan kepakaran dan modal insan dalam bidang nanoteknologi termasuk kemasukan pakar, penganjuran latihan, seminar, latihan teknikal dan bengkel-bengkel yang berkaitan.

A.1 Program dan Aktiviti

 1. Pembangunan Dasar dan Strategi Nanoteknologi Negara (NNPS) 2021-2030
 2. Pembangunan Pelan Halatuju Teknologi dan Produk Nano 2021-2025
 3. Pembangunan Pelan Halatuju Teknologi dan Ekonomi Hidrogen 2021-2030
 4. Webinar NanoTEDx- Siri 1
 5. Webinar NanoTEDx- Siri 2
 6. Webinar NanoTEDx- Siri 3

B. Seksyen Pembangunan Penyelidikan & Korporat

 1. Merancang dan membentuk jaringan antara agensi/ pihak industri di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa dalam bidang penyelidikan (R&D)
 2. Merancang, menilai dan memantau kemajuan serta pelaksanaan R&D nanoteknologi
 3. Merancang dan melaksana pengurusan korporat bahagian
 4. Merancang dan melaksanakan program kesedaran, promosi dan pendidikan dalam bidang nanoteknologi.

B.1 Program dan Aktiviti

 1. Rangkaian Makmal Nanoteknologi Kebangsaan (RMNK)
 2. Pertandingan Video Pendek Adiwira Nano
 3. Pertandingan Penulisan Esei Nanoteknologi (PENT)
 4. Pertandingan Olympiad Nanoteknologi Malaysia (ONM)
 5. Program Nano Kebangsaan (NanoKEB)

C. Seksyen Pembangunan Standards & Regulatori

 1. Menyelaras pelaporan aktiviti berkaitan nanokeselamatan dalam negara ke peringkat antarabangsa, antaranya di OECD dan EU-Asia Dialog
 2. Bekerjasama dengan agensi berkaitan dalam merangka, menilai, membangun serta menggubal standard, peraturan dan keperluan persijilan berkaitan nanoteknologi agar kekal relevan kepada pemegang taruh tempatan
 3. Menyelaras dan membangunkan keupayaan pengujian serta kepakaran tempatan bagi memastikan kelestarian industri nanoteknologi dalam negara
 4. Memantau dan menyelaras penilaian risiko produk-produk nanoteknologi agar selamat kepada pengguna dan alam sekitar

C.1 Program dan Aktiviti

 1. Kajian Membangunkan Penanda Aras Bagi Risiko Keselamatan Produk Berasaskan Bahan Nano.
 2. Forum Nanokeselamatan Dari Makmal kepada Masyarakat
 3. Forum Nanokeselamatan Dalam Pengalaman Negara dan Pembangunan Model Ramalan Untuk Garis Panduan dan Standard

Hubungi Kami

Pusat Nanoteknologi Kebangsaan (NNC)
Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI)
Aras 4, Blok C7, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662 Putrajaya, MALAYSIA

Tel       : (+603) 8885 8661
E-mel   : nanokebangsaan@mosti.gov.my
Direktori Kakitangan NNC