Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi S&T

Fungsi

  • Menetapkan bidang keutamaan R&D berimpak tinggi negara menerusi pengklasifikasian R&D, imbasan teknologi, penyediaan perkhidmatan teknologi clearing house , dan penetapan skop serta modus operandi bidang-bidang strategik dan keutamaan R&D
  • Menetapkan inisiatif R&D/STI selari dengan dasar kementerian
  • Mengenalpasti dan mengetengahkan teknologi baharu yang berpotensi serta sektor industri yang boleh memacu pertumbuhan pasaran baru negara dalam bidang STI, melalui sesi perbincangan dan rundingan bersama pemegang taruh (stakeholder)
  • Menyelaras usaha-usaha bersepadu pelaksanaan R&D di kalangan Kementerian-Kementerian dan pemegang taruh serta pemain industri dengan mengenalpasti mekanisme pembiayaan dan klasifikasi penyelidikan strategik untuk menghubungkan penyelidikan asas (fundamental ) dan gunaan (applied)
  • Menggubal, memantau dan menilai semula dasar dan garis panduan berkaitan STI
  • Mengenalpasti bidang kepakaran dan bakat untuk menyokong pembangunan teknologi baharu dan pelaksanaan program STI Negara
  • Mengenalpasti keperluan infrastruktur & fasiliti berkaitan dengan STI untuk menyokong pertumbuhan negara
Skip to content